تحقیقات جدید توسط بازوی کودکان سازمان ملل متحد تخمین می زند 115 میلیون نفر از مردان و پسران در سراسر جهان به عنوان کودکان ازدواج کرده اند و 23 میلیون نفر از آنها قبل از سن 15 سالگی ازدواج کرده اند.

یونیسف عمیق ترین تجزیه و تحلیل تاریخ تولد برادران جمعه جمعه منتشر شد.

آژانس تخمینی در سال 2014 میلادی 156 میلیون نفر از مردان و پسران که از سن 18 سالگی ازدواج کرده بودند، وجود دارد. آمار جدیدی از بررسی گسترده تر است که حاوی داده های 82 کشور است.

جورچین های کودک به اندازه عروس های کودک مورد مطالعه قرار نگرفته اند که بسیار بیشتر هستند. یونیسف تخمین می زند 650 میلیون زن و دختر در سراسر جهان از 17 سالگی یا بیشتر ازدواج کرده اند.

یونیسف و برخی از سازمان های دیگر می گویند که ازدواج دختر در دهه های اخیر کاهش یافته است. اما هنریتا فور، مدیر اجرایی یونیسف، هنوز هم می گوید "ازدواج از دوران کودکی است" برای بسیاری.