نتایج نهایی انتخابات میان دوره ای فیلیپین در هفته گذشته نشان می دهد که متحدان ریاست جمهوری، اکثریت کرسی های 12 مجلس سنا را تصویب کردند، در حالی که یک مخالفت با مخالفان سرسختانه رهبر یک رهبر متهم به نقض گسترده حقوق بشر است.

مقامات فیلیپین انتخابات روز چهارشنبه پس از اتمام شمارش رسمی انتخابات 13 مه در یک روز، نامزدهای انتخابی مجلس سنا را اعلام کردند. با توجه به مشکلات موجود در ماشین حساب های شمارش معکوس، این امر به تأخیر افتاده است.

هشت عضو کرسی در 24 مجلس سنا توسط رییس جمهور رودریگو دورته حمایت شدند.

در میان برندگان، رئیس پلیس سابق مأموریت دورت، رونالد دلوزا است که اجرای سرکوب رئیس جمهور را در مورد مواد مخدر غیرقانونی، مبارزاتی که هزاران مظنون را به قتل رساند، محکوم کرد.