ژنرال های حاکم سودان و معترضانی که رییس جمهور عمر البشیر را از قدرت در ماه گذشته راندند، می گویند که در مذاکرات پیشرفت می کنند و در طول دوره گذار کشور هم توافق دارند.

دو طرف، که در مورد انتقال قدرت به حکومت غیر نظامی اختلاف نظر دارند، می گویند گذار سه ساله خواهد بود.

ژنرال یاسر العطط، عضو شورای نظامی، و مدنی عباس، معاون معترضان، روز چهارشنبه گفتند که آنها همچنین در مورد آرایش یک مجلس قانون گذار گذار 300 ساله و غیرنظامی به توافق رسیده اند.

العطط می گوید که موضوع بعدی آرایش شورای حاکمیت است؛ او امیدوار است که آنها در عرض 24 ساعت اعتصاب کنند.

ارتش بعد از خروج البشیر دستگیر شد، اما معترضان در خیابان ها ایستادند و خواستار انتقال قدرت شدند.