بالاترین دادگاه لهستان پس از اینکه بیش از 19 سال برای قتل دوگانه خدمت کرده است، یک مرد را از زندان آزاد کرد.

Arkadiusz Kraska آزاد شد دوشنبه پس از اینکه دیوان عالی کشور محکومیت خود را محکوم کرد و احتمالا لغو این حکم خواهد شد.

دادستانانی که مجددا به این پرونده رسیدند، شواهد و شهادت دادند که از گناه کراکا پشتیبانی نمی کردند. قرار است دادگاه این پرونده را در ماه های آینده بررسی کند. دادگاه عالی گفت که "احتمال بالا" حکم صادر خواهد شد.

قبل از محکومیت قتل او، کراکاکی در پرونده او جنایات کوچک داشته است. او اصرار دارد که بی گناه است.

دیوان عالی کشور سال گذشته حکم داد که یک مرد که 18 سال از یک حکم 25 ساله خدمت کرده بود، یک نوجوان را مورد تجاوز قرار نداد و جنایاتی را که او را به زندان فرستاد را قتل عام کرد.