یک غواص از پایین دریاچه انسان ساخته شده است یک چمدان که مقامات پلیس در قبرس می گویند حاوی بقایای تخریب شده یک زن است، به نظر می رسد یکی از قربانیان یک افسر نظامی است که اعتراف کرده است که هفت زن و دختر خارجی را کشته است .

غواصانی که چمدان را در روز یکشنبه بازیافتند، با توجه به سطوح بالای سمیت دریاچه که بخشی از معادن پیریت مس است که اکنون از بین رفته بود، کت و شلوار محافظ پوشید.

مقامات می گویند که کاپیتان ارتش 35 ساله به خبرنگاران گفت که بدن او سه قربانی را به چمدان ها گذاشت و آنها را به دریاچه انداخت.

چمدان بازیابی یکی از دو است که روز شنبه قرار گرفته است. مقامات همچنان به دنبال سوم هستند.