پاپ فرانسیس برای تحویل زنان، کودکان و مهاجران بیمار که در مراکز بازداشتگاه لیبی به دام افتاده است، در اسرع وقت از طریق راهروهای بشردوستانه مورد تجاوز قرار گرفته است.

در طول یک نماز رجینا کوئلی روز یکشنبه، ارتشی گفت که وضعیت پناهندگان، "که در حال حاضر بسیار جدی است، به دلیل درگیری مداوم، خطرناک تر شده است."

در روز شنبه، حملات هوایی به پایتخت لیبی ضربه زد. نیروهای وفادار به خلیفه هیفر، نیرومند، برای مبارزه با طرابلس پیگیری کردند.

پاپ قبلا به شرایط نامطلوب مهاجران در بازداشتگاه های لیبی، به ویژه کسانی که بعد از تلاش برای رسیدن به قایق اروپا، فرستاده می شوند، اشاره می کند.

وی در ماه اوت گذشته از ایرلند به خبرنگاران گفت که ویدئوی قاچاق مهاجران را مورد شکنجه قرار داده است و می گوید: "شما مجبورید به عقب برگردید."