رسانه های آفریقای جنوبی گزارش دادند که 33 نفر از کشتار و توفان ها در استان خزاز ولنتاین شرقی کشته شده اند.

فرستنده دولتی SABC روز سه شنبه مقامات استانی را در مورد تعداد تلفات ذکر می کند. سیلاب ها ناشی از باران های سنگین است که روز دوشنبه آغاز شده است.

گزارش می گوید صدها خانه در شهر ساحلی اقیانوس هند در دوران به تنهایی آسیب دیده اند.

بعضی از مردم گزارش می دهند که از آنجا که آب ها از خانه هایشان بیرون می آیند، مراقب خانه های خود می شوند.