یک فعال سیاسی سودان می گوید رهبران جنبش اعتراضی با شورای نظامی مذاکره می کنند.

احمد ربی، رهبر انجمن صنفی سودان که در پی اعتراضات است، به خبرگزاری آسوشیتد پرس می گوید که جلسه ماه شنبه سومین جلسه با حاکمان جدید پس از اینکه ارتش البشیر در اوایل ماه جاری سرنگون شد.

ربیعی می گوید آنها می خواهند سرعت انتقال قدرت را به یک دولت غیر نظامی که چهار سال دیگر حکومت می کند، افزایش دهد.

ارتش سودان پس از چهار ماه تظاهرات خیابانی علیه حکومت خود، البشیر را به قتل رساند، سپس یک شورای نظامی را منصوب کرد که گفته می شود بیش از دو سال در انتخابات برگزار می شود.

معترضان ترس از ارتش تحت سلطه انتصابات البشیر، به قدرت چسبیده و یا یکی از خود را برای موفقیت او انتخاب کنند.