پاپ فرانسیس در مراسم افتتاحیه تقویم liturgical کاتولیک با مراسم جشن روز جمعه مقدس، در سال جاری پس از ویرانی پاریس کلیسای نتردام، در سال جاری از این موضوع خشنتر شد.

جرم کریسمس وحدت کاهنان را با اسقف های خود جشن می گیرد. در طی خدمات پنج شنبه، فرانسیس، روغنهای مقدس را که در طول سال در ادای مقدسات مختلف استفاده می شود، به ارمغان می آورد.

فرانسیس تحت تأثیر خود تأکید کرد که وقتی کشیش ها از نفت استفاده می کنند، مشاغل و قلب خود را به مردم خداوند تقسیم می کنند.

این سال، هفته مقدس – که برای کاتولیک ها به مراسم مصلوب شدن، مرگ و رستاخیز مسیح یاد می شود – به معنای خاصی به دنبال آتش سوزی در نطن دیم، نماد کاتولیک فرانسوی است.

فرانسیس بارها و بارها به مؤمنان فرانسه ابراز تردید کرده است.